فیلم

.

این بخش از ملزومات مصرفی که فقط در کارت پرینتر های غیر مستقیم  (چاپ گر هایre-transfer ) کاربرد دارد باعث می شود که چاپ کارت پرینتر به طور کامل روی کارت انجام بگیرد . به صورتی که طرح و اطلاعات کارت روی فیلم چاپ می شود و سپس روی کارت , پرینت می شود.