نمایشگرهای راهنمایی ورانندگی VMS

.

جهت نصب در مکان هایی با اهداف اطلاع رسانی نظیر جاده ها و بزرگراهها با مقاصد ترافیکی