هولوگرام با طرح عمومی

.

هولوگرام با طرح عمومی

این نوع هولوگرام با طرح های معمولی (کره و یا موج) بر روی کارت به وسیله ی دستگاه لمینیشن چسبانده می شود ، طرح امنیتی بر روی کارت شناسایی ایجاد می کند.