ویدیو وال Video Wall

.

جهت نصب در اتاق های کنترلی و سالن های سینمایی، همایشی با اهداف نمایشی نظارتی