منابع انسانی

فقدان واحد منابع انسانی در سازمان ها یا ضعف بلوغ فنی آن (به عنوان بستر جذب ، نگداشت و توسعه سرمایه های انسانی) ، مانع اصلی در زمینه مدیریت بهینه این بخش از دارایی های کارآفرینان تلقی می گردد.

ورود فناوریهای جدید به سازمان ها و تبدیل آنها به توده‌ای از تجهیزات و دستگاهها، نه تنها از نقش راهیردی انسان به عنوان عاملی حیاتی در بقا و توسعه سازمانی ، کم نکرده؛ بلکه ارتباط مستقیم بهره‌وری سازمان ها با بهره‌وری کارکنان، نشانه ای انکار ناپذیر از ضرورت التفات ویژه به این بخش از سرمایه های سازمانی تلقی می گردد.

فهرست